Листо на лозе

_________________¶
________________¶¶
___________¶___¶¶¶___¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶/¶¶
____¶_______¶¶¶¶|¶¶/¶¶________¶
_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶|¶/¶¶_______¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶|/¶¶¶____¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶
¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶_____¶
¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶__¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶¶¶/¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶¶/¶¶¶¶¶/¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶¶/¶¶¶¶/¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|¶¶/¶¶¶/¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶|¶/¶/¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶
______________¶¶
______________¶¶
______________¶¶
_______________¶¶
________________¶¶¶