Дядо Тодоранов син

Дядо Тодоран събуди една сутрин сина си Койчо и му рече:

- Ставай, Койчо, да вървим!

- Къде ще ме водиш, тате? - попита Койчо.

- В града, сине, в големия град.

Стегнаха си двамата цървулите и тръгнаха. Вървяха, вървяха, вървяха - стигнаха до един дълбок пресъхнал кладенец. Старецът понечи да седне на тревата до кладенеца и изпухтя:

- Пух!

В този миг от сухия кладенец изскочи едно малко човече с рядка заострена брадица, с кожена престилка и златен чук в десницата.

- Аз съм Пух - рече човечето, - защо ме викаш?

- Аз тебе не викам - отвърна дядо Тодоран, - само изпухках, защото се уморих от дългия път.

- А къде си повел туй момче?

- Ще го дам в града, занаят да учи.

- Я ми го остави да ми стане ратай. Ако е паметливо - от мене ще научи големи дяволии.

- Какъв си ти? - попита дядо Тодоран.

- Аз съм майстор над майсторите. В този кладенец ми е работилницата.

- А как слизаш долу?

- Имам си стълба, усукана от пясък. По нея слизам и се качвам. Ще ми оставиш ли сина си?

- Да ти го оставя - съгласи се дядо Тодоран, - ами кога да дойда да си го прибера?

- Ела подир три години - отвърна брадатият майстор, хвана Койча за ръката и го намъкна в кладенеца.

Дядо Тодоран се прибра вкъщи. Като минаха три години, той отново потегли към сухия кладенец. Щом пристигна, надникна в тъмнината надолу и се провикна силно:

- Пух! Тука ли си, ей, Пух!

Изведнъж в тъмния кладенец скръцна някаква врата и по пясъчната стълба чевръсто изскочи майстор Пух.

- Какво искаш? - попита майсторът.

- Искам си момчето - отвърна дядо Тодоран. - Трите години изтекоха и аз дойдох да си го прибера.

- Дошъл си, но няма да ти го дам - поклати глава брадатият Пух.

- Хубава работа. Защо няма да ми го дадеш? - замига изплашено дядо Тодоран.

- Защото нищо не е научило. Трябва да остане още три години.

- То за оставането може да остане, но аз какво ще правя без него, като съм запрял и не мога да си работя нивите! Ще умра от глад.

- Почакай малко, ще ти дам нещо за прехрана - рече брадатото човече и се хопна в кладенеца. Подир малко то изскочи пак и подаде на стареца една шарена кърпа и една пъпчива тиква.

Дядо Тодоран пое кърпата и тиквата и попита:

- Защо ми са?

- Носи ги вкъщи - поръча Пух, - аз съм ги измайсторил. Щом постелеш кърпата на земята - върху нея мигом ще се наредят паници с топло ядене, а в тиквата стоят скрити петстотин юнаци на коне. Ако някой ти стори зло - ще почукаш три пъти върху тиквата и ще видиш какво ще стане.

Старецът прибра тиквата и кърпата в торбичката, прости се с Пух и си тръгна. Като стигна в къщурката си, бръкна в торбичката, извади кърпата, постла я върху земята и що да види? Изневиделица се появиха четири паници; едната - пълна с топла чорбица, в другата се мъдри варено пиленце, в третата - зачервена баница, а в четвъртата - жълто грозде. Дядо Тодоран се видя в чудо. Излапа набърже всичкото ядене и цяла нощ не можа да заспи от вълнение.

- Гледай го ти - мислеше си старецът - онова брадато човече каква кърпа е измислило! Дано моят Койчо го пребори със занаята.

На другия ден по пладне доволният старец отиде в къщата на селския чорбаджия да се похвали с кърпата. Чорбаджийската жена го пусна да влезе вкъщи и му рече:

- Дошъл си тъкмо на обяд, но аз няма с какво да те нагостя, защото днес не съм готвила нищо!

- Не бери грижа за тая работа - отвърна старецът и се усмихна, - дядо ти Тодоран носи обеда, ами повикай мъжа си!

Додето пристигне чорбаджията, гостенинът постла чудната кърпа на земята и тозчас върху нея се наредиха две печени пуйки, три бъклици и една бяла-пребяла погача. Седнаха тримата на трапезата, почнаха да ядат и да пият.

Чорбаджийката хвърли око на кърпата и канеше гостенина:

- Пий, дядо Тодоране, сръбни си още.

Дядо Тодоран надига бъклицата, надига я, додето направи главата. Тогава чорбаджийката неусетно издърпа вълшебната кърпа и я подмени с друга, същата като нея. На тръгване старецът прибра лъжливата кърпа, мушна я в пазвата си и се заклати към къщи. Търкулна се в леглото и цяла нощ спа като заклан. Пробуди се на другия ден и най-напред потърси кърпата си, защото беше изгладнял здравата. Постла я, но изведнъж прехапа устни: върху кърпата не се появиха никакви паници. Вторачи се, почна да разглежда кърпата и разбра, че е подменена.

- Ще ви науча аз вас как се подменя дядовата Тодоранова кърпа! - закани се старецът и почука три пъти с пръст по кората на тиквата. Тогава се разтвори една тиквена вратичка, от нея изскочиха петстотин човечета на коне с дряновици в десниците. Те се строиха пред стареца, размахаха дряновиците и извикаха единогласно:

- Какво ще заповядаш, дядо Тодоране?

- Аз ли? - отвърна старецът. - Аз ви заповядвам да идете в къщата на чорбаджията и да му ударите сто хубави тояги по гърбеца, а чорбаджийката ще налагате, додето ви даде моята кърпа хранителка.

Малките конници препуснаха стремглаво към чорбаджийската къща. Подир един час те се върнаха с изпотрошени дряновици. Предадоха кърпата на дядо Тодорана и му рекоха:

- Лоша чорбаджийка, брей! Изпотрошихме си дряновиците, додето я накараме да върне откраднатата кърпа.

Дядо Тодоран пое кърпата и я постла на двора. Тогава се появиха паници с ядене за петстотин уморени и гладни юнаци, а за конете им - петстотин торби с ечемик. Като се нахраниха хубаво, юнаците един след друг се намъкнаха през вратичката в тиквата и там притихнаха.

Заживя си дядо Тодоран безгрижен живот. Като изтекоха още три години, той пак отиде при сухия кладенец и почна да вика:

- Пух! Излез, майсторе!

Но наместо Пух, от кладенеца изскочи самият Койчо.

- Бре, сине, ти ли си? - прегърна го дядо Тодоран. - А къде е майстор Пух?

- Той отиде на пазара да продава дяволиите си, а пък мене заключи в работилницата, но аз, тате, като ти чух гласа, мигом се превърнах на мишле, измъкнах се през ключовата дупка, пак станах човек и изскочих.

- А защо не се прибираш в бащиния си дом?

- Как да се прибера, като не ме пуска майсторът.

- Защо не те пуска?

- Защото се извъдих по-голям майстор от него. Той не може да се побере в кожата си, откак разбра, че съм го надминал, и е решил да ме погуби. Но аз не се давам!

- Я го гледай ти него брадатото! - поклати глава дядо Тодоран. - Наместо да се радва, че има способен ученик - седнало да му завижда. Хайде да си вървим!

Койчо слезе още един път в кладенеца, прибра си чуковете от работилницата и тръгна подир баща си. Вървяха що вървяха - стигнаха в едно село. Там се чуха тъпани и гъдулки.

- Сватба има - рече дядо Тодоран, - я да се отбием за малко.

Отбиха се. Сватбарите посрещнаха чужденците с радост и почнаха да ги черпят. Не щеш ли, тъкмо в туй време се появи майстор Пух, престорен на гайдар. Койчо го позна по жълтите очи и додето майсторът надуе гайдата си - ученикът му удари челото си в земята, превърна се на трендафил и тупна на трапезата. Пръстите на майстор Пух заиграха по ручилото. Неговата свирня омагьоса всички сватбари.

- Много хубаво свириш! - въздъхна младоженецът. - Какво да те дарим?

- Нищо не искам - отвърна гайдарят, - ако ви е воля, дайте ми оня трендафил да се накича.

- На драго сърце! - извика младоженецът, грабна трендафила от трапезата и го подаде на гайдаря.

Гайдарят стисна с десницата си цветето, но наместо да го помирише, започна гневно да го мачка. Тогава трендафилът мигом се превърна на шепа просени зрънца, които се пръснаха по трапезата. Гайдарят скръцна със зъби, захвърли гайдата си и без да губи време, удари чело в земята и се превърна на квачка с десет пиленца.

- Бре, такова чудо не сме виждали! - развикаха се сватбарите и се струпаха да видят какво ще стане по-нататък.

По-нататък пиленцата лакомо започнаха да кълват просените зрънца. Само едничко се беше търкулнало под една паница и когато квачката захвана да кътка пиленцата си, туй зрънце подскокна нагоре и се превърна на лисица. Лисицата изврещя и подгони пиленцата. Квачката разтреперана изхвръкна през прозореца, стремглаво полетя към сухия кладенец. Лисицата я гони донякъде, сетне удари челото си в земята и се превърна отново на човек.

- Да ми живееш, Койчо! - провикна се дядо Тодоран. - Няма що, надминал си майстора си - и постла кърпата си.

Тогава от небето паднаха върху кърпата три ябълки: едната за този, който разказва приказката, другата за този, който я слуша, а третата - за дядо Тодоран.


Ангел Каралийчев

Предишна: Ловецът и животните
Следваща: Тошко Африкански